DATE
2024-07-25
ผลออกรางวัล

60268

3 ตัวบน

268

2 ตัวล่าง

60

00:30:00
Price
-426
Open
2226.94
Last
3602.68

2024-07-25

3 ตัวบน
268
2 ตัวล่าง
60

2024-07-24

3 ตัวบน
471
2 ตัวล่าง
07

2024-07-23

3 ตัวบน
411
2 ตัวล่าง
82

2024-07-22

3 ตัวบน
166
2 ตัวล่าง
51

2024-07-21

3 ตัวบน
017
2 ตัวล่าง
43
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

84743

3 ตัวบน

743

2 ตัวล่าง

84

09:20:00
Price
658
Open
3970.85
Last
1847.43

2024-07-24

3 ตัวบน
743
2 ตัวล่าง
84

2024-07-24

3 ตัวบน
743
2 ตัวล่าง
84

2024-07-23

3 ตัวบน
964
2 ตัวล่าง
38

2024-07-22

3 ตัวบน
511
2 ตัวล่าง
35

2024-07-21

3 ตัวบน
249
2 ตัวล่าง
19
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

97745

3 ตัวบน

745

2 ตัวล่าง

97

09:30:00
Price
2
Open
1847.43
Last
2977.45

2024-07-24

3 ตัวบน
745
2 ตัวล่าง
97

2024-07-24

3 ตัวบน
745
2 ตัวล่าง
97

2024-07-23

3 ตัวบน
986
2 ตัวล่าง
92

2024-07-22

3 ตัวบน
210
2 ตัวล่าง
61

2024-07-20

3 ตัวบน
380
2 ตัวล่าง
43
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

81040

3 ตัวบน

040

2 ตัวล่าง

81

09:50:00
Price
-705
Open
2977.45
Last
3810.40

2024-07-24

3 ตัวบน
040
2 ตัวล่าง
81

2024-07-23

3 ตัวบน
289
2 ตัวล่าง
99

2024-07-22

3 ตัวบน
893
2 ตัวล่าง
74

2024-07-20

3 ตัวบน
632
2 ตัวล่าง
48

2024-07-19

3 ตัวบน
806
2 ตัวล่าง
04
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

47328

3 ตัวบน

328

2 ตัวล่าง

47

10:20:00
Price
288
Open
3810.40
Last
3473.28

2024-07-24

3 ตัวบน
328
2 ตัวล่าง
47

2024-07-23

3 ตัวบน
155
2 ตัวล่าง
77

2024-07-22

3 ตัวบน
278
2 ตัวล่าง
55

2024-07-21

3 ตัวบน
503
2 ตัวล่าง
77

2024-07-20

3 ตัวบน
419
2 ตัวล่าง
43
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

12724

3 ตัวบน

724

2 ตัวล่าง

12

10:50:00
Price
396
Open
3473.28
Last
2127.24

2024-07-24

3 ตัวบน
724
2 ตัวล่าง
12

2024-07-23

3 ตัวบน
807
2 ตัวล่าง
89

2024-07-22

3 ตัวบน
624
2 ตัวล่าง
51

2024-07-21

3 ตัวบน
387
2 ตัวล่าง
35

2024-07-20

3 ตัวบน
704
2 ตัวล่าง
58
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

88417

3 ตัวบน

417

2 ตัวล่าง

88

10:55:00
Price
-307
Open
2127.24
Last
3884.17

2024-07-24

3 ตัวบน
417
2 ตัวล่าง
88

2024-07-23

3 ตัวบน
691
2 ตัวล่าง
10

2024-07-22

3 ตัวบน
874
2 ตัวล่าง
74

2024-07-21

3 ตัวบน
891
2 ตัวล่าง
16

2024-07-20

3 ตัวบน
095
2 ตัวล่าง
53
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

17928

3 ตัวบน

928

2 ตัวล่าง

17

11:50:00
Price
511
Open
3884.17
Last
3179.28

2024-07-24

3 ตัวบน
928
2 ตัวล่าง
17

2024-07-23

3 ตัวบน
394
2 ตัวล่าง
37

2024-07-22

3 ตัวบน
136
2 ตัวล่าง
06

2024-07-21

3 ตัวบน
576
2 ตัวล่าง
32

2024-07-20

3 ตัวบน
895
2 ตัวล่าง
25
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

41025

3 ตัวบน

025

2 ตัวล่าง

41

12:30:00
Price
-903
Open
3179.28
Last
2410.25

2024-07-24

3 ตัวบน
025
2 ตัวล่าง
41

2024-07-23

3 ตัวบน
153
2 ตัวล่าง
70

2024-07-22

3 ตัวบน
197
2 ตัวล่าง
28

2024-07-21

3 ตัวบน
295
2 ตัวล่าง
73

2024-07-20

3 ตัวบน
720
2 ตัวล่าง
83
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

36181

3 ตัวบน

181

2 ตัวล่าง

36

12:55:00
Price
156
Open
2410.25
Last
1361.81

2024-07-24

3 ตัวบน
181
2 ตัวล่าง
36

2024-07-23

3 ตัวบน
009
2 ตัวล่าง
64

2024-07-22

3 ตัวบน
629
2 ตัวล่าง
15

2024-07-21

3 ตัวบน
786
2 ตัวล่าง
71

2024-07-20

3 ตัวบน
062
2 ตัวล่าง
34
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

58307

3 ตัวบน

307

2 ตัวล่าง

58

13:15:00
Price
126
Open
1361.81
Last
3583.07

2024-07-24

3 ตัวบน
307
2 ตัวล่าง
58

2024-07-23

3 ตัวบน
558
2 ตัวล่าง
89

2024-07-22

3 ตัวบน
772
2 ตัวล่าง
16

2024-07-21

3 ตัวบน
843
2 ตัวล่าง
99

2024-07-21

3 ตัวบน
843
2 ตัวล่าง
99
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

33568

3 ตัวบน

568

2 ตัวล่าง

33

13:40:00
Price
261
Open
3583.07
Last
3335.68

2024-07-24

3 ตัวบน
568
2 ตัวล่าง
33

2024-07-23

3 ตัวบน
735
2 ตัวล่าง
17

2024-07-22

3 ตัวบน
731
2 ตัวล่าง
82

2024-07-21

3 ตัวบน
471
2 ตัวล่าง
72

2024-07-20

3 ตัวบน
774
2 ตัวล่าง
89
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

97328

3 ตัวบน

328

2 ตัวล่าง

97

14:05:00
Price
-240
Open
3335.68
Last
3973.28

2024-07-24

3 ตัวบน
328
2 ตัวล่าง
97

2024-07-23

3 ตัวบน
993
2 ตัวล่าง
09

2024-07-22

3 ตัวบน
883
2 ตัวล่าง
96

2024-07-21

3 ตัวบน
263
2 ตัวล่าง
54

2024-07-20

3 ตัวบน
773
2 ตัวล่าง
99
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

51797

3 ตัวบน

797

2 ตัวล่าง

51

14:40:00
Price
469
Open
3973.28
Last
2517.97

2024-07-24

3 ตัวบน
797
2 ตัวล่าง
51

2024-07-23

3 ตัวบน
461
2 ตัวล่าง
97

2024-07-22

3 ตัวบน
957
2 ตัวล่าง
23

2024-07-21

3 ตัวบน
471
2 ตัวล่าง
26

2024-07-20

3 ตัวบน
684
2 ตัวล่าง
11
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

36298

3 ตัวบน

298

2 ตัวล่าง

36

14:50:00
Price
-499
Open
2517.97
Last
1362.98

2024-07-24

3 ตัวบน
298
2 ตัวล่าง
36

2024-07-23

3 ตัวบน
525
2 ตัวล่าง
52

2024-07-22

3 ตัวบน
699
2 ตัวล่าง
25

2024-07-21

3 ตัวบน
057
2 ตัวล่าง
54

2024-07-20

3 ตัวบน
833
2 ตัวล่าง
72
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

97085

3 ตัวบน

085

2 ตัวล่าง

97

15:55:00
Price
-213
Open
1362.98
Last
3970.85

2024-07-24

3 ตัวบน
085
2 ตัวล่าง
97

2024-07-23

3 ตัวบน
449
2 ตัวล่าง
04

2024-07-22

3 ตัวบน
000
2 ตัวล่าง
52

2024-07-21

3 ตัวบน
755
2 ตัวล่าง
00

2024-07-20

3 ตัวบน
649
2 ตัวล่าง
35
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

16422

3 ตัวบน

422

2 ตัวล่าง

16

19:00:00
Price
-323
Open
2977.45
Last
1164.22

2024-07-24

3 ตัวบน
422
2 ตัวล่าง
16

2024-07-23

3 ตัวบน
533
2 ตัวล่าง
41

2024-07-22

3 ตัวบน
882
2 ตัวล่าง
89

2024-07-21

3 ตัวบน
914
2 ตัวล่าง
91

2024-07-20

3 ตัวบน
255
2 ตัวล่าง
77
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

65400

3 ตัวบน

400

2 ตัวล่าง

65

19:30:00
Price
-22
Open
1164.22
Last
3654.00

2024-07-24

3 ตัวบน
400
2 ตัวล่าง
65

2024-07-23

3 ตัวบน
195
2 ตัวล่าง
48

2024-07-22

3 ตัวบน
461
2 ตัวล่าง
41

2024-07-21

3 ตัวบน
069
2 ตัวล่าง
15

2024-07-20

3 ตัวบน
196
2 ตัวล่าง
12
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

69692

3 ตัวบน

692

2 ตัวล่าง

69

20:00:00
Price
292
Open
3654.00
Last
1696.92

2024-07-24

3 ตัวบน
692
2 ตัวล่าง
69

2024-07-23

3 ตัวบน
293
2 ตัวล่าง
53

2024-07-22

3 ตัวบน
505
2 ตัวล่าง
00

2024-07-21

3 ตัวบน
129
2 ตัวล่าง
54

2024-07-20

3 ตัวบน
585
2 ตัวล่าง
19
DATE
2024-07-24
ผลออกรางวัล

18929

3 ตัวบน

929

2 ตัวล่าง

18

21:30:00
Price
237
Open
1696.92
Last
3189.29

2024-07-24

3 ตัวบน
929
2 ตัวล่าง
18

2024-07-23

3 ตัวบน
474
2 ตัวล่าง
93

2024-07-22

3 ตัวบน
212
2 ตัวล่าง
18

2024-07-21

3 ตัวบน
084
2 ตัวล่าง
25

2024-07-20

3 ตัวบน
556
2 ตัวล่าง
50